Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 2.0 – laatst gewijzigd 01-07-2018

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer :Reason Digital Empowerment B.V.
Opdrachtgever :Een wederpartij die een natuurlijk persoon of een rechtspersoon persoon is
Overeenkomst(en) :de overeenkomst / opdracht die ten grondslag licht aan de dienstverlening van Opdrachtnemer

Artikel 2: Overeenkomsten

2.1 Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, krachtens welke Opdrachtnemer diensten levert van welke aard dan ook, worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op een Overeenkomst met de Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.

2.3 Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, in welke vorm en onderwerp dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan een opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.4 Alle overeenkomsten worden automatisch verlengd voor eenzelfde periode, mits er 1 maand voor eindigen van de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd;

2.5 De tarieven in aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW.

2.6 Afwijking(en) van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover Opdrachtnemer de afwijking(en) uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk op de Overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Afwijking(en), welke op de Overeenkomst zijn aanvaard, gelden alleen voor betreffende Overeenkomst en niet voor eventuele opvolgende overeenkomsten, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.7 Het accepteren van een aanbieding dan wel het geven van een opdracht houdt in dat de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.8 Met ingang van ieder kalenderjaar kan inflatiecorrectie worden toegepast conform CBS Consumentenprijsindex.

Artikel 3: Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht / de Overeenkomst, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3.3 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig (tot een maximum van 4 uur onder aantoning van daadwerkelijke wachttijd) of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

3.4 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Opdrachtnemer zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar eventueel ingeschakelde derden.

3.5 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze Privacy-cookieverklaring.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst, intellectueel eigendom

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4.2 Indien Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van substantiële werkzaamheden, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtgever.

4.3 Indien de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat Opdrachtgever de uitvoering van de af te ronden fase heeft goedgekeurd.

4.4 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering  noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig in overleg treden. Mocht het aanpassen c.q. aanvullen van de Overeenkomst financiële consequenties tot gevolg hebben, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover informeren. Opdrachtnemer kan pas dan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor, voorafgaand aan de meer werkzaamheden, toestemming heeft verleend, tenzij de aard van het meerwerk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.

4.5 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder (doch niet beperkt tot) auteursrechten, op de door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde producten en/of diensten, blijven te allen tijde berusten bij Opdrachtnemer of bij een derde van wie zij het recht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer geleverde producten en/of diensten, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op die producten en/of diensten. Indien Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst op de door haar geleverde producten en/of diensten aanduidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de intellectuele eigendomsrechten daarop bezit, mogen deze aanduidingen door Opdrachtgever niet worden verwijderd dan wel gewijzigd, tenzij Opdrachtnemer daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5: Honorarium en betaling

5.1 Het honorarium van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de Overeenkomst. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode overeengekomen uurtarief van de Opdrachtnemer, als door de Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd aan Opdrachtgever. Indien een andere dan in voorgaande zin omschreven honorarium afspraak wordt gemaakt, zoals (doch niet beperkt tot) een fixed fee, zal deze eveneens door Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd worden aan Opdrachtgever.

5.2 Zolang de opdracht niet is voltooid respectievelijk de Overeenkomst niet is geëindigd, is Opdrachtnemer bevoegd tussentijds te declareren.

5.3 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn.

5.4 In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtnemer tevens gerechtigd ingaande de eerste dag na de vervaltermijn van de declaratie de wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:119a BW en € 15,00 administratiekosten te berekenen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, indien de vordering uit handen wordt gegeven, welke kosten berekend worden op basis van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.

5.5 Opdrachtnemer is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de Overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

5.6 In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

5.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5.8 Opdrachtnemer is eveneens tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd, indien tijdige en/of volledige betaling van één of meerdere facturen uitblijft.

Artikel 6: Opschorting en Ontbinding

6.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

6.2 In geval van (dreigend) faillissement, surséance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring met aangetekende verzending reeds voordat Opdrachtgever in verzuim is geraakt.

6.3 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen weke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

6.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

6.5 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. In het geval van schadevergoeding kan het alleen gaan om directe schade tot aan het maximum van de opdrachtwaarde.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever binnen 7 werkdagen na ontdekking, docht uiterlijk binnen 14 werkdagen na einde van de Overeenkomst, schriftelijk met een deugdelijke onderbouwing aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

7.2 Ingeval van toerekenbare tekortkoming(en) van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst zal Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen om binnen redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is Opdrachtnemer nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

7.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaan is door het verstrekken van onjuiste respectievelijk onvolledige gegevens door Opdrachtgever.

7.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door derden. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Opdrachtnemer bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Opdrachtnemer steeds de bedoeling van Opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

7.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de Opdrachtgever een volgens hem aan de Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft gemeld.

7.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de geleverde diensten waarmee de aansprakelijkheid verband houdt, tenzij de Opdrachtnemer heeft gecontracteerd met een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Alsdan is de Opdrachtnemer gehouden tot schadevergoeding volgens de regels van de wet.

7.7 Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan Opdrachtnemer geen beroep doen wanneer er aan de zijde van de Opdrachtnemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.8  Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdsverlies of enig andere vorm van schade die Opdrachtgever opdoet, op welke wijze dan ook, door het gebruik van o.a. SalesFeed, Hubspot, Promocials, GoogleAds, GoogleAnalytics en overige tooling die worden gebruikt voor het uitvoeren van online marketing. 

7.9 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig opzeggen of enig andere vorm van schade die Opdrachtgever opdoet, op welke wijze dan ook,  van software abonnementen als o.a. SalesFeed, Hubspot, Promocials en overige tooling die worden gebruikt voor het uitvoeren van online marketing.

Artikel 8: Geschillen, toepasselijk recht en wijzigingen

8.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met, de Overeenkomst waarop deze bepalingen toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de civiele rechter van het arrondissement ter plaatse waar Opdrachtnemer gevestigd is, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

8.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen aan Opdrachtgever schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende bepalingen. Ingeval Opdrachtgever niet binnen een maand na toezending schriftelijk bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en) beheersen de nieuwe bepalingen de lopende overeenkomst(en); maakt Opdrachtgever wel en tijdig bezwaar, dan blijven de oude bepalingen en/of voorwaarden van kracht.

8.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig en/of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, met als doel de nieuwe bepaling(en) dusdanig te formuleren dat deze in lijn van het doel en de strekking van de te vervangen bepaling(en) is / zijn.

Artikel 9: Vindplaats van de voorwaarden

9.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage op 25-09-2017, onder nummer KvK 67074243.

Contact
Koninginnegracht 14D
2514 AA Den Haag

algemeen@reason.nl

+31(0)70-820 03 48
Nieuwsbrief
Ontvang het laatste online marketing nieuws
Aanmelden
Partners van
leadinfo logo
© Reason Digital Empowerment B.V. Alle rechten voorbehouden.
Bel ons
Online groeiscan
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram